Văn Niềm Đụng Độ Cảnh Sát Giao Thông và Cái Kết.Nguồn Văn Niềm

Niềm trọc “cạch “nhau với CSGT quận Bình Tân /còn đòi dẫn về đồn.Nguồn Văn Niệm