Tình hình thế giới căng thẳng, tình hình Việt Nam đứt dây