18/5/2020 :Trung Quốc yêu cầu Mỹ, ngưng ‘áp chế phi lí’ Huawei .

18/5/2020 :Trung Quốc yêu cầu Mỹ, ngưng ‘áp chế phi lí’ Huawei .