DTV Thuyết Minh: Toàn văn bài phát biểu của Tổng Thống Donald Trump trước Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc

DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Toàn văn bài phát biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump trước phiên họp lần thứ 75 của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc