19/5/2020 :Huawei nói ,việc Mỹ ra hạn chế cung cấp chip là ‘tùy tiện’ .

19/5/2020 :Huawei nói ,việc Mỹ ra hạn chế cung cấp chip là ‘tùy tiện’ .