Bức thư TT Trump gửi tổ chức y tế thế giới cho thời hạn 30 ngày