Hồ Chí Minh Ăn Sang Trọng Khi Dân Đói, Việt Cộng Tuyên Truyền “Bác Hồ Sống Giản Dị”