Lời Kêu Gọi Vinh Danh Cờ Vàng Ba sọc đỏ. Tác giả Đinh Lâm Thanh