12/10/2020 :Eric Trump nói rằng : Cha tôi ,đã mất cả gia tài khi tranh cử tổng thống .

12/10/2020 :Eric Trump nói rằng : Cha tôi ,đã mất cả gia tài khi tranh cử tổng thống .