21/5/2020 :Ông Trump nói ,Trung Quốc 'bất tài' ,gây 'thảm sát toàn cầu' .

21/5/2020 :Ông Trump nói ,Trung Quốc 'bất tài' ,gây 'thảm sát toàn cầu' .