Gần hết 2020 rồi. Việt Nam thành 1 tỉnh của Trung Quốc như "tin mật" từ Wikileak chưa?

Gần hết 2020 rồi. Việt Nam thành 1 tỉnh của Trung Quốc như "tin mật" từ Wikileak chưa? https://youtu.be/X-1BRm_nBuI