10/26/2020: Điểm tin buổi sáng - trò chơi chính trị Cum Han va DAO CHICH