Hiệp hội nghề tóc tổ chức cắt tóc biểu tình ngay tại thủ đô tiểu bang Michigan