Biểu tình ở San Clemente, CA. Cảnh sát đông hơn dân 5/21/2020