GMA #2 052220 EM TRẦN ĐẠI QUANG LÊN NGÔI THỨ TRƯỞNG CA. VNA-TV