SHCD #1 052220 DH OXFORD THỬ NGHIỆM THUỐC KÝ NINH. VNA-TV