CHUONG TRINH KIM CO kỳ 31 16/11/2020: Thanh Tòng, Túy Hồng những tên lừng lẩy của Sài Gòn

CHUONG TRINH KIM CO kỳ 31 16/11/2020: Thanh Tòng, Túy Hồng những tên lừng lẩy của Sài Gòn