Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi

Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi

Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi | Sáng tác: Trúc Hồ - Anh Bằng | Nhạc Thính Phòng.