NGƯỜI VỀ TỪ LÒNG ĐẤT (ĐI BẦU)

NGƯỜI VỀ TỪ LÒNG ĐẤT (ĐI BẦU) JOE BIDEN.