Ủng Hộ Phúc Niểng Làm Tổng Thống Là Không Hiểu Gì Về Cộng Sản, Là Hoạ Dân Tộc Chớ Không Phải Phúc