ÔNG BẢY ĐỜN ƠI! NS Phạm Hoàng Dũng

Great work, thanks Anh Dino Pham , tác giả những bài như Hãy Cho Tôi, Nails Nails Nails...This new song is so funny, funky and so good...Please share...