Sân Khấu Chèo: Quan Âm Thị Kính - Nhà hát Chèo Việt Nam - 1998

Sân Khấu Chèo: Quan Âm Thị Kính - Nhà hát Chèo Việt Nam - 1998

Sân Khấu Chèo: Quan Âm Thị Kính - Nhà hát Chèo Việt Nam - 1998