kiểu làm việc của lãnh đạo huyện Thường nhận đơn không giải quyết.Nguồn Dương Ngọc

Ngày 02.06 2020 kiểu làm việc của lãnh đạo huyện Thường nhận đơn không giải quyết rồi để đấy gây bức cho người dân ,để đơn thư vượt cấp kéo dài.Nguồn Dương Ngọc