3/6/2020 :Anh sẽ 'không ngoảnh mặt', nếu cần thiết sẽ đón gần 3 triệu dân Hong Kong .

3/6/2020 :Anh sẽ 'không ngoảnh mặt', nếu cần thiết sẽ đón gần 3 triệu dân Hong Kong .