Người dân mang súng ra đường Bảo vệ các tiệm .Nguồn Robert Lee

Nguồn https://www.facebook.com/profile.php?id=100047211203400