Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ Chấp Nhận Treo Cờ VNCH