💖 Ngon lửa Thiên An Môn chưa (bao giờ) tắt.

Hôm nay ngày 04.06, tưởng niệm biến cố Thien An Môn, cuộc đàn áp và tàn sát đẫm máu của nhà cầm quyền TC đối với sinh viên học sinh của họ, thành phần thuộc về tài sản tri thức của một quốc gia. TC đã cố tình xóa sạch mọi ký ức và phần đông giới trẻ ngày nay không biết gì về biến cố này.