Bình Luận Về Người Việt Biểu Tình Cho “Black Lives Matter”, Tu Chính Án Thứ 2 Về Quyền Tự Vệ