June|08|TT.Trump: “Có lẽ tôi nên cấm Twitter và FB ở Mỹ khi còn là Tổng Thống...Năm 2024?”