6|10|21’:9:30AM: Giá tiêu dùng cốt lõi tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1992