6|10|21’:1:00PM: Các ngân hàng nói với các công ty: Không cần gửi tiền nữa