July 17| Thượng nghị sĩ đảng con voi kêu gọi mở lại cuộc bầu cử, thu hồi phiếu đại cử tri của 7 Đần

July 17| Thượng nghị sĩ đảng con voi kêu gọi mở lại cuộc bầu cử, thu hồi phiếu đại cử tri của 7 Đần