7|19|21’: 9:00AM: Dow giảm hơn 800 điểm , tồi tệ nhất của năm 2021