19JUL21: PHÁP SẼ BỎ TÙ NHỮNG AI KHÔNG CÓ PASSPORT CHỦNG NGỪA!

#tranmaico #news 19JUL21: PHÁP SẼ BỎ TÙ NHỮNG AI KHÔNG CÓ PASSPORT CHỦNG NGỪA! Kênh dự phòng: https://www.youtube.com/channel/UCyALUZkndSbg0rzDD76MyeQ