VATV | P17 & P18 Phỏng vấn đặc biệt Nhà văn Phan Nhật Nam

VATV | do Phan Lê Dũng thực hiện. Minh Thuý giới thiệu chương trình. P1 & P2 https://youtu.be/P8i6ySCPpBk P3 & P4 https://youtu.be/MwUFWZvyhzQ P5 & P6 https://youtu.be/GYXo3GCo1hQ P7 & P8 https://youtu.be/_-VhhheBaRY P9 & P10 https://youtu.be/y1nEgT2_F98