#267 17JUN20: TRÒ LỪA ĐẢO QUYÊN TIỀN TẠI NGOẠI CHO "NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA"!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #267 17JUN20: TRÒ LỪA ĐẢO QUYÊN TIỀN TẠI NGOẠI CHO "NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA"! Hồi lâu, TMC đã đặt vấn đề cùng quý vị trước sự kêu gọi quyên tiền để bảo lãnh cho "người biểu tình ôn hòa bị cảnh sát bắt". Nay mọi sự đã sáng tỏ!