Thắc mắc những nhân vật đang kêu gọi binh vực tội phạm