#273 23JUN20: TT TRUMP DẸP SẠCH "KHU TỰ TRỊ THỦ ĐÔ D.C"!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #273 23JUN20: TT TRUMP DẸP SẠCH "KHU TỰ TRỊ THỦ ĐÔ D.C"! Diễn biến vô cùng tốt đẹp tại 2 "khu tự trị" do đám bạo động, vô chính phủ lập ra tại Seattle và mới đêm qua là D.C đã chứng minh sức mạnh của TT Trump và chiến thuật đúng đắn của ông!