Ô.Rau MuốngTiết Lộ H.D.H Không Muốn Sống- Đòi Từ Bỏ Quốc Tịch VN

Biệt Danh N. Rau Muống VN cố tình nói sai lệch vụ việc