🔴.Lật Mặt Vụ. A'n Bưu, Điện Cầu Voi/ Khai Không Biết là Bị Đánh/ Đánh Đến Không Đi Được

Cảm ơn Trương Châu Hữu Danh Và Anh Thắng Thế Lê / LS Trần Hồng Phong - Rất Có Tâm Với Nghề Của Mình.