26/6/2020 :Mỹ muốn hợp sức cùng EU chống Trung Quốc

26/6/2020 :Mỹ muốn hợp sức cùng EU chống Trung Quốc