Duyên Phận - Sonia Ohlala Cover 🎶🎵👰🏼

Bước qua dòng sông... hỏi từng con sóng... đời người ai cũng vote cho Trump được không? 😁😁😁...🎶🎵 🚂🇺🇸🚃🚃#TRUMP2020🚃🚃💨