#278 27JUN20: ĐÒI PHÁ BỎ TƯỢNG CHÚA JESUS VÌ NGÀI... DA TRẮNG!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #278 27JUN20: ĐÒI PHÁ BỎ TƯỢNG CHÚA JESUS VÌ NGÀI... DA TRẮNG! Một người đấu tranh cho BLM đã ngông cuồng phạm thánh: đòi phá bỉ tượng Chúa Jesus vì cho rằng ngài... da trắng! Thật sự quá sức tưởng tượng!