#2799 28JUN20: ĐTGM VIGANÒ CHỈ TRÍCH CÁC "MỤC TỬ GIẢ HÌNH"!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #2799 28JUN20: ĐTGM VIGANÒ CHỈ TRÍCH CÁC "MỤC TỬ GIẢ HÌNH"! ĐTGM Viganò đã có màn đáp trả ĐTGM Gregory sau khi ngài đã chỉ trích TT Trump vô cớ, dính líu vào chính trị. Không chỉ vậy, ĐTGM Viganò đã chỉ điểm những "mục tử giả hình" khác của Giáo hội tại Mỹ!