29/6/2020 :Thống đốc Mỹ hối hận , vì mở cửa sớm khiến bệnh viện sắp vỡ trận .

29/6/2020 :Thống đốc Mỹ hối hận , vì mở cửa sớm khiến bệnh viện sắp vỡ trận .