29.6.Hình thức thanh trừng trong nội bộ đảng Cộng sản theo kiểu “mafia”