TIN CẬP NHẬT 29/6/2020: Hoia Kỳ chấm dứt cung cấp kỷ thuật cho TQ và Hongkong vì luật an ninh