Thủ thuật Dư Luận Viên Của Đảng Đảng con Lừa (Dân Chủ )