Mã Tiểu Linh TV: Không biết làm thơ hay như anh Trịnh Công Sơn