🔴TTC Đã Vào Bưu Điện Cầu Với- ĐTV Lê Thành Trung Đã Huỷ Ghế Thớt?